Youth're Invited

桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)


event_date_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

30/07/2022 - 30/07/2022

event_time_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

14:30 - 16:30

event_venue_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

ticket_info_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

- 非會員收費 $40.0
- 會員收費 $10.0
- 非會員收費 $40.0
- 會員收費 $10.0

register_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

contact_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

2402 9230 - 家長全動網

Copied.
whatapps_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場) line_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場) facebook_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場) copy_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場) email_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

活動簡介:

親子一同認識不同的桌遊,籍此增加親子與家中互動,亦讓家長於桌遊中學習欣賞子女,發掘子女的優點及長處,並於日後生活中加以培養及發揮。

桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

register_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)

親子一同認識不同的桌遊,籍此增加親子與家中互動,亦讓家長於桌遊中學習欣賞子女,發掘子女的優點及長處,並於日後生活中加以培養及發揮。條款及細則:
請按參與人數選擇團體購票,並按人數繳交相關費用。
收費: 每位$10


register_桌「遊」樂社區 (九龍城區)_桌遊Fun Day(下午場)